Terms and conditions


Общи условия и информация за клиента

I. Общи условия

§ 1 Основни разпоредби

(1) Следните правила и условия се прилагат за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (Палеам ООД) чрез уебсайта www.sixby.de. Освен ако не е договорено друго, включването на каквито и да било условия за ваша собствена употреба е в противоречие.

(2) Потребител по смисъла на следния правилник е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които могат да бъдат придадени предимно нито на търговската им, нито на тяхната независима професионална дейност. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или юридическо дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на своята независима професионална или търговска дейност.


§ 2 Сключване на договора

(1) Предмет на договора е продажбата на стоки.

(2) Вече с настройката на съответния продукт на нашия уебсайт, ние Ви правим обвързващо предложение за сключване на договор за условията, посочени в описанието на артикула.


(3) Договорът се сключва чрез системата за онлайн пазаруване, както следва:
Стоките, предназначени за закупуване, се съхраняват в "пазарската кошница". Чрез съответния бутон в навигационната лента можете да извикате "пазарската кошница" и да направите промени там по всяко време. След като влезете в страницата "Каса" и въведете личните данни, както и условията за плащане и доставка, всички данни за поръчката ще бъдат показани на страницата за обобщение на поръчката. Доколкото използвате системата за незабавно плащане (напр. PayPal / PayPal Express, Amazon плащания, отложено плащане, Sofortüberweisung) като начин на плащане, или ще бъдете пренасочени към страницата за преглед на поръчките в нашия онлайн магазин, или първо ще бъдете пренасочени към уебсайта на доставчика. Препраща се система за незабавно плащане. Ако се извърши препращането към съответната система за незабавно плащане, направете подходящия избор или въвеждане на вашите данни там. И накрая, ще бъдете пренасочени към нашия онлайн магазин на страницата за преглед на поръчките. Преди да подадете поръчката, имате възможност да прегледате цялата информация тук, да я промените (също и чрез функцията "обратно" на интернет браузъра) или да отмените покупката. С подаването на поръчката чрез бутона "поръчка с плащане" декларирате правно обвързващо приемане на офертата, с която се сключва договорът.

(4) Вашите искания да направите оферта не са задължителни за вас. Ние ще Ви направим обвързваща оферта в текстова форма (например по електронна поща), която можете да приемете в рамките на 5 дни.

(5) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, е частично автоматизирана по електронна поща. Ето защо трябва да се уверите, че посоченият от нас имейл адрес е правилен, че получаването на електронните съобщения е технически осигурено и по-специално, че няма SPAM филтри, които да не позволяват това.

§ 3 Право на задържане, запазване на право на собственост

(1) Можете да упражнявате правото си на задържане само ако се отнася до вземания от същите договорни отношения.

(2) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.

(3) Ако сте предприемач, важи и следното:

а) Запазваме собствеността на стоките до пълното уреждане на всички искове, произтичащи от текущите бизнес отношения. Преди прехвърлянето на собствеността върху запазените стоки не се разрешава залог или прехвърляне на обезпечение.

б) Можете да препродавате стоките по време на обичайния бизнес. В този случай вече ни възлагате всички искове в размер на сумата на фактурата, която се натрупва от препродажбата, приемаме заданието. Освен това те имат право да събират вземането. Ако обаче не изпълните правилно задълженията си за плащане, ние си запазваме правото сами да съберем иска.

в) В случай на комбиниране и смесване на запазените стоки, ние придобиваме съсобственост на новия елемент пропорционално на фактурната стойност на запазените стоки към останалите обработени артикули по време на обработката.

г) Ние се задължаваме да освободим ценните книжа, на които имаме право по Вашето искане, доколкото реализуемата стойност на нашите ценни книжа надвишава претенцията, която е осигурена с повече от 10%. Изборът на ценните книжа, които ще бъдат освободени, е наша отговорност.

§ 4 Гаранция

(1) Право на гаранция съществуват.

(2) Доколкото сте предприемач, противно на параграф 1:

а) Качеството на стоките е само нашата собствена информация и описанието на продукта на производителя, както е договорено, но не и друга реклама, публични обещания и изявления на производителя.

б) Вие сте длъжни да инспектирате стоките незабавно и с дължимата грижа за отклонения от качеството и количеството и да ни уведомите за очевидни дефекти в 7-дневен срок от получаването на стоката в текстова форма (например електронна поща). Това важи и за по-късно открити скрити дефекти от откритието. В случай на нарушение на задължението за инспектиране и уведомяване, изключването на претенциите за гаранция е изключено.

в) В случай на дефекти, ние ще предоставим гаранция по наш избор чрез ремонт или подмяна. Ако отстраняването на дефекта е неуспешно, можете да поискате намаляване или оттегляне от договора. Отстраняването на дефектите се счита за неуспешно след втори неуспешен опит, освен ако естеството на пратката или дефекта или другите обстоятелства показват друго. В случай на поправка, ние не трябва да поемаме по-високите разходи, направени от превоза на стоките до място, различно от мястото на изпълнение, освен ако пратката съответства на предвидената употреба на стоките.

г) Гаранционният срок е една година от доставката на стоката. Съкратеният гаранционен срок не се прилага за причинени вреди, причинени от нараняване на живот, здраве или здраве, или груба небрежност или умишлено причинени щети или злонамерени действия, както и за предявяване на искове съгласно §§ 478, 479 BGB

§ 5 Отговорност

(1) Ние носим пълна отговорност за щети, причинени от нараняване на живота, здравето или здравето. Освен това, ние носим отговорност без ограничение във всички случаи на умисъл и груба небрежност, измамно прикриване на дефект, поемане на гаранцията за естеството на предмета на покупката и във всички останали законови случаи.

(2) Отговорността за дефекти в рамките на правната гаранция се урежда от съответната разпоредба в нашата Информация за Клиента (Част II) и Общите условия (Част I).

(3) Ако са засегнати съществени договорни задължения, нашата отговорност за лека небрежност се ограничава до договорно характерните, предвидими щети. Значителни договорни задължения са съществени задължения, които произтичат от естеството на договора и чието нарушение би застрашило постигането на целта на договора и задълженията, които договорът ни налага според съдържанието му с цел постигане на целта на договора, чието изпълнение прави възможно правилното изпълнение на договора. и на чието спазване можете редовно да разчитате.

(4) Отговорността за леко небрежни нарушения на митото е изключена в случай на нарушение на незначителни договорни задължения.

(5) Съгласно настоящото състояние на техниката, предаването на данни по интернет не може да бъде гарантирано безгрешно и / или на разположение по всяко време. Ние не носим отговорност за непрекъснатата или непрекъсната достъпност на уебсайта и предлаганите там услуги.

§ 6 Избор на право

(1) Прилага се българското законодателство. За потребителите този избор на право се прилага само доколкото това не премахва защитата, предоставена от задължителните разпоредби на правото на държавата на обичайното местопребиваване на потребителя (благоприятен принцип).

(2) Разпоредбите на Конвенцията за продажбите на ООН изрично не се прилагат.